1. WPROWADZENIE

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu obiektów noclegowych, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Administratorem systemu rezerwacyjnego jest firma inTurs.net Ireneusz Bogdan, z siedzibą w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 29/1, zwana dalej inTurs.net. inTurs.net nie jest stroną umowy o świadczenie usług hotelarskich (noclegowych), a jedynie jest odpowiedzialna za przechowywanie danych osobowych oraz sprawne działanie sytemu rezerwacji. Umowa taka zawierana jest pomiędzy przedsiębiorcą świadczącym usługi hotelarskie (noclegowe) w danym obiekcie, zwanym dalej właścicielem, a użytkownikiem systemu rezerwacyjnego, zwanym dalej klientem.

2. REZERWACJA ZALICZKOWA

Rezerwacji zaliczkowej obiektu dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej. Rezerwacja zaliczkowa wymaga wpłaty zaliczki 30% wartości rezerwacji. Zaliczka, zależnie od wybranej podczas rezerwacji formy płatności, może być wpłacona na podane w e-mailu konto bankowe, kartą kredytową lub e-przelewem.

a) Wpłata zaliczki przelewem

W przypadku wpłaty na konto bankowe, w automatycznie wysyłanym e-mailu zatwierdzającym rezerwację zaliczkową zostaną zawarte dane konta bankowego, na które należy wpłacić zaliczkę w ciągu 72 godzin od momentu złożenia rezerwacji. Po wpłaceniu zaliczki należy potwierdzić tę wpłatę poprzez kliknięcie na odpowiedni link przesłany w e-mailu zatwierdzającym rezerwację zaliczkową. Brak potwierdzenia dokonania wpłaty zaliczki w ciągu 72 godzin spowoduje anulowanie rezerwacji.

b) Wpłata zaliczki kartą kredytową lub e-przelewem

W przypadku płatności kartą kredytową lub e-przelewem, zaliczkę należy wpłacić w ciągu 20 minut od momentu złożenia rezerwacji poprzez kliknięcie na odpowiedni link. Brak dokonania płatności kartą kredytową lub e-przelewem w ciągu 20 minut spowoduje anulowanie rezerwacji.

Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Po otrzymaniu zaliczki zostanie przesłany klientowi e-mail z potwierdzeniem jej otrzymania a wraz z nim elektroniczny voucher ze wszystkimi danymi koniecznymi do realizacji pobytu, a w szczególności z danymi kontaktowymi do osoby, która w dniu przyjazdu przekaże klucze. W dniu rozpoczęcia pobytu klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę za rezerwację osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

3. REZERWACJA BEZZALICZKOWA

Wybrane obiekty można zarezerwować bez konieczności wpłaty zaliczki, pod warunkiem, że jest to wyraźnie zaznaczone na stronie danego obiektu. W dniu rozpoczęcia pobytu klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Rezerwacji bezzaliczkowej dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej. Potwierdzenia rezerwacji bezzaliczkowej można dokonać na jeden z dwóch poniższych sposobów.

a) Potwierdzenie rezerwacji bezzaliczkowej pocztą lub faksem

Wybierając tę opcję potwierdzenia rezerwacji klient zobowiązany jest wydrukować, podpisać i przesłać pocztą lub faksem dokument zwany POTWIERDZENIEM REZERWACJI, który wysyłany jest w e-mailu zatwierdzającym rezerwację bezzaliczkową. Brak potwierdzenia w ciągu 72 godzin faktu, iż w/w dokument został wysłany spowoduje anulowanie rezerwacji.

W przypadku anulowania rezerwacji bezzaliczkowej potwierdzonej pocztą lub faksem w terminie poźniejszym niż 16 dni przed przyjazdem klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty anulacyjnej na konto City Apartments Elżbieta Kucia  w ciągu 7 dni od chwili anulowania rezerwacji w wysokości zależnej od daty anulowania, zgodnie z poniższą tabelą.

b) Potwierdzenie rezerwacji bezzaliczkowej kartą kredytową

Wybierając tę opcję potwierdzenia rezerwacji klient zobowiązany jest podać dane swojej karty kredytowej w specjalnym formularzu na bezpiecznej stronie internetowej w chwili składania rezerwacji lub maksymalnie w ciągu 20 minut od jej złożenia. W momencie zatwierdzenia danych karta nie zostanie obciążona i żadna kwota nie zostanie pobrana. Karta stanowi jedynie gwarancję na wypadek anulowania rezerwacji.

W przypadku anulowania rezerwacji bezzaliczkowej potwierdzonej kartą kredytową w terminie poźniejszym niż 16 dni przed przyjazdem klient upoważnia inTurs.net do pobrania z podanej przez siebie karty kredytowej kwoty stanowiącej opłatę anulacyjną w wysokości zależnej od daty anulowania, zgodnej z poniższą tabelą.

 

Liczba dni przed
planowanym przyjazdem
Opłata anulacyjna
16 i wcześniej 0% wartości rezerwacji
15 2% wartości rezerwacji
14 4% wartości rezerwacji
13 6% wartości rezerwacji
12 8% wartości rezerwacji
11 10% wartości rezerwacji
10 12% wartości rezerwacji
9 14% wartości rezerwacji
8 16% wartości rezerwacji
7 18% wartości rezerwacji
6 20% wartości rezerwacji
5 22% wartości rezerwacji
4 24% wartości rezerwacji
3 26% wartości rezerwacji
2 28% wartości rezerwacji
1 i później 30% wartości rezerwacji

4. REZERWACJA „LAST MINUTE”

Rezerwacja „last minute” to taka rezerwacja, której termin przyjazdu przypada w ciągu najbliższych 5 dni (licząc z dniem złożenia rezerwacji). W przypadku rezerwacji „last minute” zaliczka nie jest pobierana. W dniu rozpoczęcia pobytu klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Rezerwacji „last minute” dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej.  Po złożeniu rezerwacji konieczne jest, aby ją telefonicznie potwierdzić w ciągu 2 godzin od momentu jej dokonania (lub w przypadku dokonania rezerwacji po godz. 22:00 czasu polskiego do 10:00 dnia następnego). Numer telefonu, pod którym należy potwierdzić rezerwację, podany jest w automatycznie wysyłanym e-mailu zatwierdzającym rezerwację „last minute”. Brak telefonicznego potwierdzenia rezerwacji w terminach określonych powyżej jest jednoznaczny z anulowaniem rezerwacji.

5. GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY

Wszystkie obiekty noclegowe prezentowane w serwisie są objęte Programem Gwarancja Najniższej Ceny na warunkach określonych w Regulaminie Programu.

6. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Wszyscy klienci, korzystający z systemu rezerwacyjnego inTurs.net, są objęci programem lojalnościowym. Oznacza to, że w przypadku zrealizowania pierwszej rezerwacji dokonanej w systemie oraz wyrażenia opinii na temat zrealizowanego pobytu klient otrzyma kod rabatowy, uprawniający do 5% rabatu na każdą następną rezerwację dokonaną w systemie z użyciem tego kodu. Klient może wykorzystać kod samodzielnie lub przekazać go dowolnej osobie, która również może skorzystać z rabatu. inTurs.net zastrzega sobie prawo do przekazania kodu rabatowego klientom także w innych okolicznościach, niż te opisane powyżej, jeżeli uzna, że działanie klienta miało charakter lojalnościowy lub fakt przekazania kodu przyczynia się do promocji systemu.

7. ZAKRES UMOWY NAJMU

Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem obiektu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii klienta. Całkowitą cenę wynajmu można przeliczyć na stronie internetowej danego obiektu. Szczegóły ceny są podane w zestawieniu cenowym przed zatwierdzeniem rezerwacji. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz sprzątanie końcowe. Właściciel nie będzie pobierał żadnych innych opłat dodatkowych ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej danego obiektu, z wyjątkiem opłat za pobyt ze zwierzęciem (patrz pkt.11).

8. PRZYJAZD, PRZEKAZANIE KLUCZY, WYJAZD

Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Klient zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy. Standardowo można wprowadzić się od godz. 14.00 w dniu przyjazdu i należy wyprowadzić się do godz. 12.00 w dniu wyjazdu, chyba że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy lub inaczej zaznaczono na stronie internetowej danego obiektu lub na voucherze. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty pieniędzy widniejącej na voucherze nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste).

9. OBOWIĄZKI KLIENTA

Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej na voucherze. Klient zobowiązany jest do poinformowania firmy inTurs.net telefonicznie lub mailowo o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podaną na voucherze, osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym. Do obowiązków klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa klient. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia.

10. ZMIANY W REZERWACJI

a) Zmiana terminu pobytu

Po dokonaniu wpłaty zaliczki jej zwrot nie przysługuje. Istnieje natomiast możliwość zmiany terminu rezerwacji po wpłacie zaliczki pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana na minimum 14 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji. Zmiany można dokonać jedynie na ten sam obiekt z zachowaniem pierwotnej długości pobytu. W przypadku zmiany terminu rezerwacji należy anulować pierwotną rezerwację poprzez kliknięcie na odpowiedni link w e-mailu zatwierdzającym tę rezerwację, a następnie dokonać nowej rezerwacji w nowym terminie podając w polu „Uwagi” numer uprzednio opłaconej rezerwacji. W przypadku wybrania nowego terminu przypadającego w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie uiszczana osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy przy rozliczeniu za całość pobytu w dniu przyjazdu.

b) Przedłużenie pobytu

Termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć. W przypadku przedłużenia pobytu, klient zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie na numer +48 601333882 lub mailowo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

c) Zmiana liczby osób

Liczba osób podana na voucherze może zostać zmieniona. W przypadku zmiany liczby osób, klient zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie na numer +48 601 333 882 lub mailowo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

11. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW KLIENTA NA INNĄ OSOBĘ

W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić właściciela o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

12. BEZPŁATNY POBYT DZIECKA

Dziecko do lat 5 (jedno na dwoje dorosłych), śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Podczas dokonywania rezerwacji należy w formularzu wybrać liczbę osób nie uwzględniając takiego dziecka, a jedynie w polu „Uwagi” należy podać jego wiek. Pozostałe dzieci płacą normalną cenę.

13. OPŁATA ZA ZWIERZĘTA

Jeżeli na stronie internetowej danego obiektu nie zaznaczono inaczej, istnieje możliwość zabrania ze sobą małych zwierząt, w szczególności psa lub kota. Opłata za zwierzę wynosi 10 PLN za dobę. Jednocześnie klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia.

14. WYSTĄPIENIE SIŁY WYŻSZEJ

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

15. PRAWO WŁAŚCIWE

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.